Bližšie informácie ohľadom podania žiadosti o prenájom obecného bytu

 

 

     Záujemca o obecný byt si podá žiadosť o prenájom obecného bytu. Po spísaní žiadosti ju treba zaslať na obecný úrad v Dubníku aj s prílohami.

 

Prílohy k žiadosti o prenájom obecného bytu:

 

 

1)      Potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne.

2)      Žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia.

 

 

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši dobu 3 rokov s možnosťou predĺženia tejto zmluvy vždy na dobu maximálne 3 roky.

 

Nájomca uhradí obci zábezpeku vo výške dvojmesačného nájmu. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.

 

Výška nájomného na mesiac za obecné byty:

 

1) garsonka                             50 eur

 

2) 1 – izbový                            94 eur

 

3.  2 – izbový                          129 eur

 

4. 3 – izbový                           146 eur           

 

    Byty budú skolaudované v mesiaci október 2010. Bližšie informácie poskytneme i telefonicky na čísle telefónu 035/6495301.