Podané žiadosti o dotácie v roku 2008

 

1.      Nadácia Ekopolis – Ľudia pre stromy

 

Názov projektu: Revitalizácia okolia artézskej studne.

Oprávnené náklady:100 436 Sk

Požadovaná dotácia: 80 000 Sk

Dátum podania: 12. marca 2008

Poskytnutá dotácia:  40 000 Sk

 

 

2.      Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

   Názov projektu: Nákup motorového vozidla pre potreby kvalitnejšieho 

   zabezpečenia opatrovateľskej služby.

    Oprávnené náklady: 421 000 Sk

    Požadovaná dotácia: 378 900 Sk

    Dátum podania: 27. marca 2008

          Dotáciu na tento zámer sme nedostali.

 

 

3.      Ministerstvo financií SR – dotácie z výťažkov lotérií

 

 Názov projektu: Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Dubník a jeho rozšírenie do  obývaných častí katastrálneho územia.

Oprávnené náklady:  1 350 000 Sk

Požadovaná dotácia: 1 215 000 Sk

Dátum podania: 28. marca 2008

Poskytovateľ dotácií ešte nerozhodol ktoré projekty podporí, malo by to byť najneskôr v 11-12/2008.

 

4.      Šanca pre váš región 2008

 

Názov projektu: Prírodný amfiteáter v Dubníku.

Oprávnené náklady:  74 000 Sk

Požadovaná dotácia:  74 000 Sk

Dátum podania: 1. apríla 2008

      Dotáciu na tento zámer sme nedostali.

 

 

5.      Štrukturálne fondy EÚ: FSR – Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

 

     Názov projektu: Zlepšenie životných podmienok sociálne odkázaných občanov

      s osobitným zreteľom na MRK 

      Oprávnené náklady: 1 002 210 Sk

      Požadovaná dotácia:   928 349 Sk

      Dátum podania: 28. mája 2008

            Komisia ešte nerozhodla o poskytnutí dotácie.

 

 

6.      Ministerstvo hospodárstva SR – žiadosť o zapojenie sa do pilotného projektu „ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH“

     

      Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy

      v Dubníku.

      Oprávnené náklady: Predkladá sa kompletná projektová dokumentácia

      k zatepleniu a výmene okien ZŠ vrátane technickej správy. Komisia zváži

      či ide o havarijný stav. Ak vyberú našu školu, vykonajú audit a rozhodnú

      o potrebných úpravách na jeho odstránenie. Oprávnené náklady preto ešte nie sú

      vyčíslené.

      Požadovaná dotácia: 100 %

      Dátum podania: 16. júla 2008

            Komisia ešte nerozhodla o poskytnutí dotácie.

 

7.      Nádácia EKOPOLIS – Greenways 2008

 

Názov projektu: Cyklisticko-bežecko-prechádzková greenway v Dubníku.

Oprávnené náklady: 231 630 Sk

Požadovaná dotácia: 197 750 Sk

Dátum podania: 31. júla 2008

Komisia by mala rozhodnúť do konca augusta 2008.