Žiadosti, na ktorých sa pracuje

 

 

·         Environmentálny fond , Rekonštrukcia vykurovania obecných budov v obci Dubník

·         Environmentálny fond, Modernizácia obecných objektov v obci Dubník

·         Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel – Samostatne dopytovo orientované projekty – Obnova obcí postihnutých povodňami

·         MV SR, odbor prevencie kriminality v spolupráci s Ú NSK Nitra, Participácia samosprávy pri napĺňaní programu Stratégie prevencie kriminality v SR

·         Environmentálny fond, Program obnovy dediny 2013, Obnova verejného priestoru, Výstavba Tržničky

·         Nadácia EKOPOLIS, Zelené oázy 2013 – Obnova školskej záhrady a verejného priestoru