ŽIADOSŤ O PRENÁJOM OBECNÉHO BYTU

 

Žiadam o prenájom obecného bytu z nasledovných dôvodov:

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o uchádzačovi:

 

Meno a priezvisko žiadateľa: ______________________________________________

 

Dátum a miesto narodenia:     ______________________________________________

 

Rodné číslo: _________________________  rodinný stav: slobodný ()

                                                                                               ženatý (vydatá)

                                                                                               rozvedený (rozvedená)

                                                                                               ovdovený (ovdovená)

 

Trvalé bydlisko: ___________________________________________ od: _______________

 

Prechodné bydlisko: __________________________________________________________

 

Žiadateľ býva:

-          vo vlastnom byte

-          v byte rodičov jedného z manželov

-          v podnájme  - podnájom na dobu neurčitú

                                 - podnájom na dobu určitú do    _________________

      - slobodárni

 

 

Osoby, bývajúce v byte, v ktorom žije žiadateľ:

 

Meno a priezvisko:                   dátum narodenia:                príbuzenský pomer:

 

_____________________        ________________            ___________________

 

_____________________        ________________            ___________________

 

_____________________        ________________            ___________________

 

_____________________        ________________            ___________________

 

_____________________        ________________            ___________________

 

_____________________        ________________            ___________________

 

Zamestnávateľ: ____________________________________________________________

 

 

Údaje o manželovi ( -ke), druhovi ( družke) :

 

Meno a priezvisko: _________________________________________________________

 

Dátum a miesto narodenia: ____________________________________________________

 

Trvalé bydlisko: _____________________________________________________________

 

Zamestnávateľ: ______________________________________________________________

 

 

Údaje o deťoch:

 

Meno a priezvisko:                             dátum narodenia:             navštevuje školu:

 

________________________            _________________       ____________________

 

________________________            __________________     ____________________

 

_________________________          __________________     ____________________

 

_________________________          ___________________   ____________________

 

_________________________         ____________________  _____________________

 

_________________________         ____________________   _____________________

 

 

Prehlasujem, že údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé.

 

 

 

 

                                                                                               __________________________

 

                                                                                                          podpis žiadateľa